Kado TIP


In spesjaal en lekker kado. Fan ús Fryske spesjaliteiten binne de measten tige geskikt om kado te jaan.

Wat tochten jo bygelyks fan in sûkerbôle of Fryske dúmkes yn in moaie kadoverpakking? Mar ek in bakkerskoer, fol mei Fryske produkten is in aardich geskink om wei te jaan. Meitsje in kar út ús ferskate Fryske produkten en jo kinne jo kado nei jo eigen winsken gearstalle.

alle

woansdeis

KOEKEDEI