Brea-itersservice


Immen lekker ferwenne moarns betiid?


Wy besoarchje yn Grou hearlik brea-iten fanôf € 35,00


Ús brea-itersmand is royaal fold mei:
in kanne kofje en in kanne tee
in sortearing hurde en/of sachte broadsjes
fruchtebroadsjes
hartich en swiet belech
in seand aike
bonbons en
in Ljouwerter Krante of Telegraaf

Bestelle jo twa dagen yn it foar, dan dogge wy der in moaie roas by.

Fanôf € 5 kinne jo foar in ekstra persoan bybestelle.

Bestelle kin yn de winkel, telefoanysk: 0566 621570 of fia e-mail: info@bakkerijandringa.nl

üs brea-itersservice is fan moandei oant en mei sneons beskikber.
 

alle

woansdeis

KOEKEDEI