Bôle, sûnens!


Jo kinne by ús alle dagen jo kar meitsje út in grut assortimint farske bôle. Wyt, meargranen of wadden; folkoaren, blaumoansie of waldkorn; tefolle om op te neamen. Foar jo moarnsbrogge of jo lunch; tusken alle smaken is der altyd wol ien dy 't by jo past.
Dêrneist kinne jo in kar meitsje út al dy hearlike broadsjes. sêfte of hurde broadsjes, lúkse of gewoan wyt; like smaaklik en sûn.

Langer farsk

Troch de spesjale berêding hat ús bôle in poerbêste smaak en bliuwt it langer farsk.

Begjin jo dei goed mei in lekker stikje bôle. Bôle befettet in protte wichtige fiedingsstoffen. Boppedat hat jo lichem nei in nacht sliepen nije energy nedich. Dêrnei kin je der wel flink tsjinoan. Troch de hiele dei hinne is bôle wichtich; op www.brood.net lêze jo alles oar it goede fan bôle en fine jo hearlike resepten.

Eltse

TIISDEI

bôledei