Earste priis foar brea Ytzen Wassenaar

15-11-2013
It Frysk-Grinsers brea fan ús bakker Ytzen Wassenaar wie wer suksesfol. De karmaster beoardielde fan de 30 ynstjoerings it brea fan Ytzen as bêste. Ferline jier wûn hij dizze titel ek al. Mei de eierkoeken behelle hij in moaie tredde priis.
 
Fries Nederlands

alle

woansdeis

KOEKEDEI